Rosh HaShana Prayerbooks

Erev Rosh HaShanah
Sunday, September 25
8:00 pmErev Rosh HaShanah Service
Rosh HaShanah, Day 1
Monday, September 26
10:00 amRoss Sanctuary Service 10:00 amFamily Service 11:45 amYoung Family Service
Rosh HaShanah, Day 2
Tuesday, September 27
10:00 amRoss Sanctuary Service